Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

ทพญ. อลิสา วิชัยธนารักษ์ <br>(หมอปุ้ย)

ทพญ. อลิสา วิชัยธนารักษ์
(หมอปุ้ย)

Book appointment

Fill this form
ทพญ. อลิสา วิชัยธนารักษ์ (หมอปุ้ย)
เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์
ประวัติการศึกษา
- ปี 2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปี 2554 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Specialty

ทันตกรรมประดิษฐ์

Degrees

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Specialty
Degrees
Training
Work days